Na czym polega kalibracja rolet w aktorach Spacelogic?

Aktory załączające-roletowe KNX z serii Spacelogic mają wbudowaną funkcję kalibracji rolet i żaluzji. Na czym to polega?

Do określania bieżącej pozycji rolety, żaluzji, czy ekranu projektora aktor używa licznika opartego o czas. W pierwszej fazie uruchamiania systemu wprowadza się do parametrów aktora informacje o pełnym czasie przejazdu rolety z góry na dół, z dołu do góry, czasie obrotu lameli, etc. Później aktor na podstawie z tych informacji oraz mierzonego czasu między załączeniem, a wyłączeniem przekaźnika zasilającego napęd rolety oblicza pozycję stopień rozwinięcia rolety. Taki pomiar obarczony jest niedokładnością wynikającą z z m.in.:

  • niedokładności pomiaru czasu przejazdu
  • zmiennymi warunkami pogodowymi (temperatura, wiatr)
  • starzeniem się napędu
  • dokładnością mechaniki napędu i charakterystyką elektryczną urządzenia

Kiedy użytkownik systemu korzysta z funkcji ręcznego podnoszenia i opuszczania (obiekt Move) czasy przejazdów nie mają dużego znaczenia dla pracy systemu rolet. Jednak jeżeli w systemie często korzysta się z ustawiania pozycji pośrednich (wartość procentowa), wówczas błąd z czasem kumuluje się. W takich przypadkach warto skorzystać z funkcji kalibracji rolet.

Kalibracja polega na ustawieniu rolety w pozycji skrajnej i podtrzymaniu jej tam, aby się upewnić, że roleta zatrzymała się w wyniku zadziałania wyłącznika krańcowego wbudowanego w mechanizm rolety (domyślnie jest to pozycja górna). Można skonfigurować system tak, aby kalibracja odbywała się w wyniku wysłania rozkazu kalibracji oraz automatycznie co określona liczbę przejazdów rolety (od 1 do 20, domyślnie 7).

Aby włączyć kalibrację:

  • Aktywuj funkcję Parametry -> Extended settings -> Global settings for roller shutter and blind -> Calibration. Ustaw parametr na pozycję Enabled.
globalne ustawienia rolet i żaluzji w aktorze MTN6705-0008
  • Na liście obiektów komunikacyjnych pojawi się u Ciebie obiekt z numerem 17, zatytułowany Calibration. Podłącz go do adresu grupowego, na który będziesz wysyłał telegram – rozkaz uruchomienia procesu kalibracji.
  • W zakładce Parametry wchodzimy do konfiguracji danego kanału roletowego Blind i zaznaczamy opcję Extended settings for blind.
zakładka Blind w aktorze załączająco-roletowym MTN6705
Odkrywanie rozszerzonych ustawień napędu żaluzji w aktorze spacelogic
  • W nowoodkrytej podzakładce Automatic, Locking & Calibration settings ustawiamy opcję Calibration na Enabled i uzupełniamy pozostałe parametry wg uznania.
opcje kalibracji w aktorach roletowo-żaluzjowych spacelogic KNX